کسب عنوان شرکت خلاق از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری