کسب رتبه اول جشنواره حرکت وزارت علوم و تحقیقات و فناوری